Miten työtä tehdään Työtalossa?

Miten työskennellään Työtalossa? Miten Työtalo toimii? Mitä Työtalossa tapahtuu? Mitä Työtalo tarjoaa?

Työtalo aloitti toimintansa marraskuussa 2019. Ensimmäisen puolen vuoden aikana Työtalon palveluohjelman on ottanut osaksi työllistymissuunnitelmaansa yli tuhat TE-palveluiden asiakasta. Tavoitteena on lisätä asiakkaan valmiuksia ja osaamista ja edetä kohti työelämää.

Työtalo-toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oma palvelutarve, sen selvittäminen ja siihen reagoiminen asiakasta hyödyttävillä keinoilla. Tarjolla on erilaisiin valmennuslinjoihin liittyviä sisältöjä ja työkaluja, mutta tiettyä valmista polkua tai suunnitelmaa ei ole odottamassa. Sen sijaan oma yksilövalmentaja on.

Miten palvelu on yksilöllistä?

Alkuvaiheessa yksilövalmentaja tutustuu asiakkaan tilanteeseen ja käy yleisellä tasolla läpi millaisia palveluja Työtalo voi asiakkaalle tarjota. Asiakas ja yksilövalmentaja ryhtyvät rakentamaan asiakkaan omaa valmennussuunnitelmaa yhdessä.

Valmennussuunnitelmaa ei lukita missään palvelun vaiheessa vaan sitä päivitetään jokaisella kontaktikerralla. Suunnitelmassa paneudutaan asiakkaan työelämävalmiuksiin, ammatilliseen osaamiseen, elämäntilanteeseen ja työnhaun tavoitteisiin. Asiakkuuden aikana sekä tilanteiden ja tavoitteiden edetessä voidaan keskittyä hyvinkin erilaisiin asioihin ja suuntiin.

Yksilövalmentaja on asiakkaan tukena koko palveluprosessin ajan, mikä voi kestää maksimissaan 12 kuukautta. Hän esimerkiksi suosittelee asiakkaalle soveltuviksi näkemiään ryhmävalmennuksia, vie asiakkaan yritystiimin palvelun piiriin tai tutustumaan oppilaitokseen, auttaa työnhaun asiakirjojen kanssa, etsii asiakkaan kanssa työpaikkoja tai koulutusvaihtoehtoja, vinkkaa ja ohjaa asiakasta itse etsimään tietoa oikeista väylistä ja kanavista, kuuntelee, keskustelee ja kannustaa. Työskentely on hyvin konkreetista ja asiakas tekee ratkaisunsa eri toimintoihin osallistumisesta itse. Palvelun onnistumisen edellytys on avoin yhteistyö ja asiakkaan sitoutuminen suunnitelmaansa.

Asiakas voi hyödyntää Työtalon yritystiimiä yksilöllisessä työnetsinnässä. Asiakas voi käydä yritystiimin kanssa keskustelua omasta osaamisesta ja väylistä kohti työllistymistä. Yritystiimi kontaktoi yrityksiä ja organisaatioita asiakkaan puolesta, etsii mahdollisia piilotyöpaikkoja ja vie asiakasta kohti yritystä asiakkaan osaaminen edellä. Tiimi selvittää asiakkaan työllistymismahdollisuuksia, vaikka työkokeilun tai oppisopimuksen kautta tai suoraan työsuhteeseen.

Miten osaaminen kaivetaan esiin?

Asiakkaalle voi olla haaste, miten tuoda esiin omaa osaamistaan. Työtalon käytössä olevan ForeAmmatti työkalun avulla pystytään kartoittamaan osaamista ammattialoittain ja sillä saadaan näkyväksi sekä muistiin se osaaminen, mitä siirretään ansioluetteloon, työhakemukseen sekä haastattelutilanteisiin.

- Tästä pääsemme miettimään sitä, onko osaaminen riittävää tällä hetkellä vai tarvitaanko sen kohentamiseksi jokin koulutusjakso tai vaikka työkokeilu, minkä kautta lähdetään hakemaan lisäosaamista tai selvittämään sellaisen tarvetta, kertoo hankekoordinaattori Sari Kuosmanen.

Osaamista ei tarkastella ainoastaan työn tekemisen ja koulutusten kautta. Osaamista kartoitetaan myös harrastustoiminnan, vapaa-ajan, vapaaehtoistyön ja erilaisten korttien ja pätevyyksien kautta. ForeAmmatti tuottaa myös ehdotuksia millaisiin työtehtäviin asiakkaan osaaminen voisi riittää.

- Se voi edellyttää lisäkouluttautumista ja osaamisen lisäämistä, että voi hakea tiettyä työtehtävää, mutta ohjelma voi nostaa kuitenkin esiin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jollaisia ei ole ehkä aiemmin ajatellutkaan, Kuosmanen summaa.

Mitä tehdään ryhmissä?

Työtalossa yksilöohjauksen rinnalla kulkee mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmä- ja verkkovalmennuksiin. Niiden painotukset ovat kouluttautuminen, yrittäjyys, työnhaku ja työelämävalmiuksien vahvistaminen. Osa valmennuksista on lähtökohtaisesti verkkovalmennuksia, kuten Cimson koulutuspalveluiden tarjoamat REDI-valmennukset, osa taas on siirtynyt korona-ajaksi lähivalmennuksesta verkkoon. Digitaalisten välineiden avulla sekä ryhmä- että yksilövalmennukset kuitenkin mahdollistuvat myös poikkeustilanteissa.

Ryhmävalmennuksissa mm. Uudelle uralle -ryhmässä valmennetaan asiakkaita, jotka miettivät uutta ammatillista suuntaa. Alakohtaisissa Töihin-ryhmissä taas keskustellaan työllistymisestä ja alan tilanteesta valmentajan luotsaamana, Hyvinvointiryhmässä keskitytään omien voimavarojen, vahvuuksiin ja hyvinvointitekijöiden käsittelyyn.

Millainen on pilottihanke?

Työtalo-palvelu on TE-hallinnon pilottihanke, jossa yhtenä tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja, menetelmiä ja toimintatapoja asiakkaan ja asiakasryhmien valmennukseen. Palvelutarpeita ja erilaisilla tavoitteilla olevia asiakkaita on hyvin monenlaisia. Yksi tarvitsee alkusysäystä kohti työelämää, toisella on tavoite mutta ei suunnitelmaa, kolmas saattaa olla täydessä valmiudessa vain näytön paikkaa hakien.

Työtalossa valmentajat ideoivat ja keskustelevat säännöllisesti erilaisten palveluiden kehittämistarpeista. Käytössä on mm. joustava työaika, jolloin osa valmentajista voi olla yhteydessä asiakkaiden kanssa myös iltaisin. Viimeisimmäksi Työtalo avasi kevyeen asiointiin tarkoitetun chat-palvelun, joka on auki arkisin klo 18 asti. Työtalo-palvelu toimii koko maakunnassa ja työntekijät myös jalkautuvat eri kuntiin asiakastapaamisiin.

- Asiakkaat ovat arvostaneet valmentajan nopeaa tavoitettavuutta. Yhteyttä pidetään eri välineillä, mutta monet asiakkaista ovat kokeneet hyötyvänsä nimenomaan valmentajan tapaamisista.
Normaalioloissa yksilövalmentajat pyrkivätkin mahdollistamaan, että tapaaminen aina mahdollistuisi. Myös TE-hallinnon työntekijöitä toimii Työtalon kanssa samoissa tiloissa, minkä lisäksi valmentajilla on käytössä nopea sähköposti- ja puhelinyhteys työvoimahallintoon. Näin ratkaisuja ja linjauksia saatetaan saada heti asiakastapaamisen aikana.

Vaikka tilapäiset poikkeusolot estävät fyysisen asiakaskohtaamisen ja yhteydenpitoa on tarjolla digitaalisien sovellusten avulla, asiakas voi edelleen ottaa yhteyttä yksilövalmentajaansa perinteisesti soittamalla, jos se tuntuu mukavimmalta.
Projektipäällikkö Kimmo Laitinen palaa vielä Työtalon lähtökohtiin ja peilaa sitä nykytilaan.

- TE-hallinto teki fiksun kilpailutuksen ja hankinnan pilottihankkeesta, jossa palvelua voidaan tuottaa hyvin asiakaskohtaisesti räätälöiden ja yhteystyössä eri toimijoiden kesken. Mielen ry, SunUra Oy, Työvalmennussäätiö SYKE ja Sopimusvuori ry kantavat yhdessä palveluun sisältyvät vastuut ja riskit. Palvelu käynnistettiin marraskuun 2019 alussa nopeasti puhtaalta pöydältä, jolloin meillä oli tyhjä tila ja viisi työntekijää.

- Nyt huhtikuussa tiimissä työskentelee 20 motivoitunutta ja taustoiltaan monipuolista ammattilaista. Asiakaspalautteiden perusteella meillä on osaavat työntekijät ja toimiva palvelukonsepti. Asiakkaita on aloittanut palvelussa 1073 ja heistä 89 on jo jatkanut matkaa eteenpäin, kertoo Laitinen.

Palveluohjaus jatkuu Työtalossa kesäkuun 2021 loppuun. Uusien asiakkaiden on vielä mahdollisuus hakeutua Työtaloon TE-palveluiden kautta.